Algemeen

Elke student die gebruikt maakt van www.trissen.be moet op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden evenals van eventuele toekomstige aanvullingen, wijzigingen of correcties.

De interactieve toepassingen, informatie en publicaties op www.trissen.be dienen uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van Trissen zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. Trissen heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, gegevens en de resultaten van enige geautomatiseerde verwerking, en werkt deze site op continue basis bij. Wanneer zekere informatie of applicaties niet afkomstig zijn van Trissen zelf, doet zij hiervoor beroep op derden die naar haar oordeel voldoende betrouwbaar zijn. Niettemin geeft Trissen geen enkele expliciete of impliciete garantie wat de accuraatheid, geschiktheid, volledigheid, exactheid en actualiteit van deze gegevens, toepassingen en aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking betreft. De gegevens die door de bezoeker worden ingebracht/geregistreerd op de website kunnen eventueel verwerkt worden in de geautomatiseerde bestanden van Trissen.

De links naar andere sites die niet het toezicht staan van Trissen of haar aangestelden, zijn slechts bedoeld als bijkomstige informatie, en impliceren allerminst een aanbeveling, een vorm van promotie of een waardeoordeel.

Aansprakelijkheid

Trissen kan, uitgezonderd in geval van haar eigen opzet of grove fout of die van haar vertrouwde partners, niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • Enige schade/ongeval die U overkomt op weg naar of terug van een event/gebeurtenis weergegeven op deze website.
  • De aansprakelijkheid van Trissen en de beheerders voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het exploitatie van de informatie, data en publicaties op www.trissen.be, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve applicaties, kan enkel in het geval van opzet of grove fout tegen hun worden ingeroepen.
  • Enige schade/nadeel te wijten aan overmacht, omstandigheden of derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend links die van op andere, niet onder rechtstreekse controle van Trissen en/of haar aangestelde andere websites, toegang verschaffen tot de website van Trissen, of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van Trissen.
  • Enige technische moeilijkheden die de bezoeker van www.trissen.be zou kunnen hebben, wat er ook de aanleiding van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen hardware van de bezoeker, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde niet van Trissen afkomstige software die hun toegang biedt tot het internet en deze website. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de bezoekende student, evenals zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.
  • (On)rechtstreekse schade, aangericht door enige informatie, data en resultaten van een automatische verwerking die via/op deze site aan een bezoeker meegedeeld zouden worden, en/of enige (on)rechtstreekse schade die de bezoeker of derden zouden kunnen opdoen door gevolgtrekkingen te trekken uit, of daden te stellen naar gelegenheid van, de op/of via de site meegedeelde data,informatie en resultaten van geautomatiseerde procedures en verwerking.
  • Enige schade ten gevolge van het verlaten van deze website, ook als deze website verlaten zou worden via een link op deze website.
  • Andere websites en handelingen van websites die niet onder de controle/toezicht van Trissen staan.
  • De niet geautoriseerde toegang van een derde tot, of de niet geautoriseerde wijziging door een derde van de programmatuur en programmeercode, software en computersystemen van Trissen of de bezoeker, en de (on)rechtstreekse nadelige gevolgen die daaruit voortkomen.

Cookies

Als U gebruik maakt van www.trissen.be, zal Trissen in zekere gevallen op een automatische manier zogenaamde cookies verzenden naar uw computer. We spreken hier over kleine toepassingen die weggeschreven worden naar uw harde schijf. Trissen doet deze, totaal ongevaarlijke toepassingen, enkel om Uw gebruikservaring op haar website te optimaliseren. Indien U geen cookies wil kan U altijd Uw internet instellingen aanpassen, echten kan Trissen dan de correcte werking van haar site niet garanderen.

Virussen

Trissen verzekert U dat alle data die door haar op haar site geplaatst wordt voor hun opname op de site gescand worden op alle, voor haar, gekende virussen. Alsook zal Trissen zich ertoe verplichten om op periodieke basis alle gegevens te scannen op alle, voor haar, gekende virussen. Desondanks de uiterst hoge voorzichtigheid waarmee Trissen werkt kan Trissen niet garanderen, gelet op de gezwinde evolutie van het internetgebruik, dat alle informatie op haar site te allen tijde volledig virusvrij is.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte data, publicaties en informatieve komen toe aan Trissen en haar beheerders. Als student zult U zich onthouden schending/inbreuk hierop. Uitgezonderd op nadrukkelijke voorafgaande en schriftelijke machtiging van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke verspreiding, reproductie, overdracht of verkoop, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden. Er mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar één van de websites en/of webpagina’s van Trissen behoudens wanneer Trissen U daar schriftelijke autorisatie toe geeft.

Akkoord

Indien U met deze voorwaarden niet akkoord gaat dient U contact op te nemen met Trissen. Als U Trissen niet op de hoogte brengt van uw ongenoegen met deze gebruiksvoorwaarden, geeft U aan dat U afziet van alle rechten indien U te toegang tot en het gebruik van de informatie, data en toepassingen op www.trissen.be, en/of de toegang tot en de exploitatie van de interactieve toepassingen verder zet. De huidige webmasters van Trissen bedrijf zijn op geen enkele manier verantwoordelijk over, en aansprakelijk voor, de manier waarop U deze informatie gebruikt. Als U deze www.trissen.be gebruikt en niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dan kan U geenenkele klacht indienen tegen onze hosting ISPs of eender welke persoon die informatie op deze site zet omdat dat beschouwd zal worden als een schending van code no. 431.322.12 van het Internet Privacy Act van 1995.